kogut newsletter nowy
Partnerzy

Organizacja Odzysku Opakowań Eko Cykl

Polska Izba Handlu Hotel Śląsk

Polecamy

 

Otwórz

Co to są odpady i odpady komunalne?

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) przez:

  • odpady rozumie każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany,

  • odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Zadaj pytanie na forum dotyczącym przepisów z ochrony środowiska


 Otrzymuj najważniejsze informacje o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska:

Zapisz się na newsletter
lub zaprenumeruj czasopismo "Logistyka Odzysku".

 

 

 

 

 

stan prawny na dzień 22.06.2016 r.